Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Herbelevingstheater          Versie 10-05-18

Een privacyverklaring wordt ook wel privacy policy of privacy statement genoemd. Het is een gedragscode waarin het Herbelevingstheater te Helmond de verwerking van jouw persoonsgegevens regelt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website met het domein Herbelevingstheater.nl, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Wet bescherming persoonsgegevens Europees geregeld

Regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin is vastgelegd dat je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze moet verwerken.

Deze privacy policy is in Europees verband geregeld. Vanaf 25 mei 2018 is de verordening in alle lidstaten van de EU van toepassing en kan er gehandhaafd worden.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

Het Herbelevingstheater te Helmond verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Versturen van aankondigings- en reminder-emails
Het Herbelevingstheater verzamelt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Emailadres

 

Voor het versturen van de aankondigings- en reminder-emails is het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens verplicht. Deze verplichte informatie is nodig om de gevraagde service te kunnen bieden.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door het Herbelevingstheater bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is gelet op de doeleinden van de verwerking van deze gegevens.

Jouw rechten

In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat iemand zijn verzamelde persoonsgegevens moet kunnen inzien. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de informatie te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Als de gegevens feitelijk onjuist zijn, is dat een legitieme reden. Ook als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften, moet het Herbelevingstheater wijziging van de gegevens toestaan.

Een verzoek tot wijziging van de persoonsgegevens kan via email aan het Herbelevingstheater kenbaar worden gemaakt: contact@herbelevingstheater.nl  .  Binnen de maximumtermijn van vier weken wordt de wijziging door het Herbelevingstheater in haar bestand doorgevoerd.

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten door het Herbelevingstheater niet leverbaar zijn.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing (nieuwsbrieven); in dergelijk geval hoeft je geen redenen op te geven.

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je wordt door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

Ontvangers van verzamelde gegevens

De Communicatie-verantwoordelijke binnen het Herbelevingstheater is de ontvanger van de verzamelde persoonsgegevens. Zij is het namelijk die verantwoordelijk is voor verzending van de aankondigingsmails in verband met de activiteiten van het Herbelevingstheater .

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het Herbelevingstheater heeft de persoonsgegevens beveiligd door te werken met secure sites (https), waarop zowel een login-naam als wachtwoord zijn vereist.

In geen geval kan het Herbelevingstheater  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient altijd de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, als ook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Vragen over deze privacy verklaring

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar : contact@herbelevingstheater.nl